PR

megaphone30/08/2566 ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทสามัญ ประจำปี 2566

megaphone30/08/2566 แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทสามัญ ประจำปี 2566 (ทุนเรียนดี)

 megaphone30/08/2566 แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทสามัญ ประจำปี 2566 (ทุนส่งเสริมการศึกษา)

megaphone25/08/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 25 สิงหาคม 2566 (ฝ่ายส่งเสริม)

megaphone27/07/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 (ฝ่ายส่งเสริม)

megaphone6/06/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 6 มิถุนายน 2566 (ฝ่ายส่งเสริม)

megaphone22/06/2566 ประกาศเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการยื่นกู้และจ่ายเงินกู้ โครงการสวัสดิการช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิก

 megaphone28/03/2566 ประกาศมาตรการช่วยเหลือสมาชิกตามโครงการ สวัสดิการสหกรณ์ช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิก

megaphone08/02/2566 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนและคอมพิวเตอร์

megaphone03/02/2566 ประกาศเชิญชวนสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2566

megaphone01/02/2566 ประกาศวันหยุดทำการเนื่องจากเดินทางศึกษาดูงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2566

megaphone01/02/2566 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ทะเบียนและคอมพิวเตอร์

megaphone01/02/2566 ประกาศการผ่อนชำระหนี้รายเดือนและเงินได้รายเดือนคงเหลือของสมาชิก

megaphone21/12/2565 ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2566

megaphone15/12/2565 ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2566

megaphone8/12/2565 ผลการพิจารณาผู้ได้รับคัดเลือกจัดทำชุดอาหารว่าง ประชุมใหญ่สามัญ 2565

megaphone16/11/2565 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการปี 2566

megaphone15/11/2565 ประกาศเสนอราคาชุดอาหารว่าง (วันประชุมใหญ่สามัญปี 2565)

megaphone26/10/2565 ประกาศรายชื่อมาชิกสามัญที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ปี 2565

 megaphone01/09/2565 ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทสามัญ ประจำปี 2565

megaphone23/06/2565 ประกาศเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

megaphone28/04/2565 ประกาศการให้เงินกู้ตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อชีวีมีสุข ปี 2565

megaphone21/04/2565 เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อชีวีมีสุข ปี 2565

megaphone19/04/2565 ประกาศสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

megaphone19/04/2565 แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก กรณีสมาชิกสามัญที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

megaphone18/04/2565 ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคาระห์สมาชิกเสียชีวิต ฌกส.

megaphone25/03/2565 ประกาศตารางหยุด ทำการ ปี 2565

megaphone14/03/2565 ประกาศเรียกเก็บ ฌกส. รอบเดือนมีนาคม 2565

megaphone22/02/2565 สรุปผลการดำเนินงาน ทำแผนปี 2565

megaphone17/02/2565 ประกาศทุนสวัสดิการสำหรัสมาชิกสามัญที่ครองสถานะภาพโสด

megaphone24/02/2565 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 31 ประจำปี 2565

megaphone2/02/2565 ประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2565

megaphone24/01/2565 เชิญชวนสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปี 2565

 

  

S  6332549

 2

 

1

 

samakom-65

 

425043

  

6

 

5

 

4

 

3

 

2

    

1

 

Promote Covid-19

  

S  11706506

 

S  11706507

    

29-6-61 1

 

29-6-61 2

 

warm world

 

s66

 pic 28-6-61 2

 

Saving technique

 pic 28-6-61 1

 

241144 

1

 

 

2

 

3

 

4

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพประทับใจ

Banners Link

111king2knowmocaoosalathaicooptkctoon

คุณอยู่ที่: Home