PR

megaphone17/12/2564 ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565

 megaphone16/12/2564 ประกาศผลการพิจารณาผู้ได้รับคัดเลือกจัดทำชุดอาหารว่างประชุมใหญ่สามัญ 2564

megaphone16/12/2564 ประกาศเรียกเก็บค่าคงสมาชิกภาพของสมาคม ประจำปี 2565

megaphone19/11/2564 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2564

megaphone18/11/2564 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิต ประจำปี2564

megaphone18/11/2564 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามโครงวัยเกษียณเพียรสุข ประจำปี2564

megaphone18/11/2564 ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงินรับฝากแลำกำหนดเงื่อนไขฝาก-ถอน

megaphone21/9/2564 ประกาศสหกรณ์ การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทสามัญประจำปี 2564

megaphone2/8/2564 ประกาศสหกรณ์ เรื่อง เรียกเก็บเงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต

megaphone22/7/2564 ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การรับใบเสร็จรับเงินประจำเดือนของสมาชิก

megaphone22/7/2564 ประกาศสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพักชำระเงินต้น เงินกู้สามัญ

megaphone22/7/2564 ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การปรับเลื่อนเวลารับฝาก – ถอนเงิน

megaphone28/05/2564 ประกาศหลักเกณฑ์การลงลายมือผู้ค้ำประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และขั้นตอนการอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

megaphone17/03/2564 ประกาศมาตรการในการช่วยเหลือสมาชิก ตามโครงการสหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด - 19 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2

megaphone17/02/2564 ประกาศมาตรการในการช่วยเหลือสมาชิก ตามโครงการสหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด - 19 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

megaphone09/02/2564 ประกาศมาตรการในการช่วยเหลือสมาชิก ตามโครงการสหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด - 19

megaphone28/01/2564 ประกาศปรับประเภทเงินฝากจากสมาชิกและให้สมาชิกติดต่อรับสมุดเงินฝากคืน​

megaphone27/01/2564 ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงินรับฝากและเงื่อนไขการรับฝาก - ถอนเงินฝาก สมาชิก​

megaphone25/11/2563 รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญสหกรณ์ฯ ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563​

megaphone25/11/2563 แจ้งความประสงค์นำเงินที่ได้รับจากเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ซื้อหุ้น​

 megaphone25/11/2563 แจ้งสมาชิกสอบทานยอดลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น และหนี้คงเหลือ​

megaphone25/11/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณืออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด ชุดที่ 29 ประจำปี 2563​

megaphone23/11/2563 ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564​

 megaphone22/10/2563 ประกาศหยุดการเคลื่อนไหวธุรกรรมทางการเงิน ประจำปี 2563​

 megaphone22/10/2563 เชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการบุคคลต้นแบบสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ต่อเนื่อง ปี 4​

megaphone22/10/2563 ประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทสามัญ ประจำปี 2563​       

                      - แบบฟอร์มขอรับทุน (ทุนเรียนดี)
                    - แบบฟอร์มขอรับทุน (ทุนส่งเสริมการศึกษา)

 megaphone17/10/2563 ภาพกิจกรรมโครงการฝายมีชีวิตพลิกฟื้นผืนป่า วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563​

megaphone30/09/2563 ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญ

megaphone30/09/2563 ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกของสหกรณ์และสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์

megaphone24/09/2563 ขอเชิญชวนสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการฝายมีชีวิตพลิกฟื้นผืนป่า วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563

megaphone20/09/2563 โครงขยายผลนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี2563​

megaphone08/09/2563 ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้ของสหกรณ์

megaphone01/09/2563 ประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จาก ปปง.

megaphone29/08/2563 โครงการอบรมกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง​​​

megaphone28/08/2563 โครงการชูช่อ ต่อยอดต้นกล้าสหกรณ์ ณ โรงเรียนโคกล่ามวิทยา​​​

megaphone27/08/2563 ทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียนในโรงเรียน​​​

megaphone12/06/2563 ต้อนรับหกรณ์​ออมทรัพย์​สาธารณสุข​กาฬสินธุ์​  ศึกษา​ดูงาน​สหกรณ์​สีขาว​​​

megaphone8/06/2563 โครงการเดินรณรงค์โครงการเกษียณสุข เกษียณมั่นคง​​

megaphone18/05/2563 ศูนย์​ประสานงาน​สหกรณ์​ออมทรัพย์​ รพ.กาฬสินธุ์​ จำ​​กัด​ มอบเงินสงเคราะห์​ศพ​สมาชิก​ สสธท.และ​สส.ชสอ​ ​ถึงแก่กรรม​

megaphone12/05/2563 เชิญชวนสมาชิกเสนอแผนธุรกิจโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อชีวีมีสุขต่อเนื่องปี 2563

megaphone16/04/2563 แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตและค่าบำรุงประจำปี 2563

megaphone16/04/2563 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบ Covid19

megaphone24/03/2563 ประกาศการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้

megaphone23/03/2563 ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่ 2019 (Covid-19)

megaphone25/02/2563 ประกาศผลการรับสมัคร สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ทะเบียนและคอมพิวเตอร์

megaphone31/01/2563 ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการแก่สมาชิก

megaphone20/01/2563 กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข การพิจารณาให้เงินกู้พัฒนาชีวิต ปี 2559

megaphone16/01/2563 เชิญชวนสมาชิกส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2563

S  4907114

 

 

samakom-65

 

425043

  

6

 

5

 

4

 

3

 

2

    

1

 

Promote Covid-19

  

S  11706506

 

S  11706507

    

29-6-61 1

 

29-6-61 2

 

warm world

 

s66

 pic 28-6-61 2

 

Saving technique

 pic 28-6-61 1

 

241144 

1

 

 

2

 

3

 

4

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพประทับใจ

Banners Link

111king2knowmocaoosalathaicooptkctoon

คุณอยู่ที่: Home